PDF

Algemene Voorwaarden BrainWorX bvba


Artikel 1: Algemeen
Deze algemene voorwaarden en beroepsgebruiken gelden voor al onze offerten,
werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen.

Artikel 2: Klachten
Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht geschieden bij aangetekend schrijven aan de
zetel van onze firma binnen de acht kalenderdagen vanaf de datum van verzending van
de factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de
datum van verzending van de factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest
binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op
van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door
ons uitgaand facturenboek of opname in de BTW aangiftes.

Artikel 3: Betalingsmodaliteiten
3.1 Al onze diensten zijn contant betaalbaar aan onze maatschappelijke zetel. Onze firma
behoudt zich het recht voor een door haar te bepalen voorschot en/of andersoortige
waarborg te eisen alvorens de opdracht te aanvaarden en/of aan te vangen.

3.2 De BTW en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste
van de klant.

3.3 Indien de klant nalaat het volgens de factuur in hoofdsom en aankleven bepaalde te
betalen binnen de voormelde termijn, is het integrale bedrag ineens en zonder nadere
ingebrekestelling opeisbaar.

Artikel 4: Laattijdige betaling, kosten en aankleven
4.1 Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en
zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 10 procent per
jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook
een forfaitaire schadevergoeding van 10 procent met een minimum van 125,00 euro op
het verschuldigde bedrag in hoofdsom.

4.2 Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om het verder verloop van de
uitvoering van de opdracht op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van
nieuwe opdrachten te weigeren. Deze clausule strekt enkel tot voordeel van onze firma
en kan enkel door ons worden ingeroepen.

Artikel 5: Uitdrukkelijk Arbitrage Beding

Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de
arbitragecommissie OVAR vzw belast met de aanstelling van scheidsrechters welke
bevoegd zullen zijn elk geschil voortspruitend uit huidig contract, definitief te beslechten
conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij OVAR vzw,
Cipalstraat 3, 2440 Geel. Deze clausule vervangt hiermee strijdige
bevoegdheidsclausules. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch Recht.


Algemene Verkoopvoorwaarden BrainWorX bvba


1. Toepassing van de Algemene Verkoopvoorwaarden
Deze algemene verkoopvoorwaarden en enkel de hier bepaalde voorwaarden dienen ter aanvulling
van hierboven vermelde algemene.

2. Tarieven en kortingen
De door BRAINWORX verkochte producten worden in euro’s en met BTW gefactureerd (tenzij ons
een geldig intracommunautaire BTW nummer opgegeven wordt), voor het tarief dat geldt op de
dag dat de bestelling gedaan wordt bij BRAINWORX, exclusief verzendkosten en onder voorbehoud
dat de levertermijn niet vertraagd wordt door toedoen van de Klant. BRAINWORX houdt zich het
recht voor de tarieven te wijzigen op het moment van haar keuze, in overeenstemming met de
geldende gebruiken en regelgeving.
In bepaalde gevallen kan het voorkomen, bij bevoorrading van producten in een andere
munteenheid dan euro’s en met een wisselkoers variatie die hoger is dan 3%, dat deze variatie
verwerkt wordt in de facturering.
Elke Klant van BRAINWORX kan profiteren van eventuele kortingen op de factuur.
Na afsluiting van een aankoopovereenkomst, betaling van een factuur of
aanvaarden van een offerte door ondertekening van BRAINWORX,
accepteert de klant de algemene verkoopvoorwaarden.

3. Verzending – Levering – Afleverkosten
Met uitzondering van uitdrukkelijk verzoek van de Klant selecteert BRAINWORX de manier waarop
de producten verzonden worden. Deze worden verstuurd voor het risico en de kosten van de
ontvanger.
De Klant is verplicht bewijs te overleggen van elk ontbreken of defect.
BRAINWORX doet er alles aan de vermelde levertijden te respecteren, maar kan niet
verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele veroorzaakte schade door te late levering, en
accepteert in deze optiek geen enkele annulering van een bestelling. Een bestelling van meerdere
artikelen die niet op voorraad zijn kan een langere levertijd tot gevolg hebben, of een annulering.

4. Bezwaren
Als de ontvangen producten niet conform de factuur zijn, dan moet de Klant BRAINWORX hiervan
direct en niet later dan drie dagen na ontvangst van de producten op de hoogte brengen. Elk
bezwaar van een Klant moet opgestuurd worden met een kopie van de rekening.
Elk bezwaar over de kwaliteit van een product moet verzonden worden met een specimen van het
product met aanduiding van het defect, en in de mate dat het nodig is de feiten te bewijzen, een
voorbeeld van hetzelfde product in zijn originele verpakking met de vereiste referenties ter
identificatie.
Geen enkel bezwaar kan in acht genomen worden als niet aan de voorwaarden hierboven voldaan
wordt.

5. Retour
Producten kunnen pas na een schriftelijk akkoord vooraf aan BRAINWORX teruggestuurd worden.
Terug te sturen producten moeten verzonden worden aan BRAINWORX, met voldane
verzendkosten.
Terug te sturen producten moeten in perfecte staat zijn, en zorgvuldig verpakt in hun originele
verpakking, zonder wijziging van de referentie of de serienummers; de etiketten moeten intact
zijn, evenals de zegels en stempels die de herverkoop van de producten mogelijk maken.
De producten moeten naar het BRAINWORX aftersales service terug gestuurd worden:
Verlindenstraat 14, 2260 Westerlo - België.
Retourproducten moeten samen met een retourbon en aangetekend opgestuurd worden, of dit nu
om een terugbetaling gaat of een retourproduct. In geval van terugsturen zonder toestemming
vooraf of een niet conform terugsturen, wordt de koopwaar systematisch teruggestuurd naar de
Klant, voor diens kosten.

6. Garantie
Alle door BRAINWORX verkochte producten vallen onder de garantie van conformiteit (Europese
richtlijn 1999/44/EEG met betrekking tot verkoop en garantie van gebruiksgoederen) van één
jaar, vanaf het moment dat het product afgeleverd is, ongeacht de wettelijk geldende garanties.
De kosten voor het terugsturen van een product zijn voor de klant.
Echter, als een artikel teruggestuurd wordt in het kader van de garantie van conformiteit, dan
worden de verzendkosten aan de Klant terugbetaald.
U kunt ons een product terugsturen met de Post (of een andere vervoerder).
BRAINWORX draagt daarna zorg voor de eventueel uit te voeren reparaties bij de fabrikant.
Onafhankelijk van het vastgestelde probleem van het artikel, moet altijd, met het defecte product,
een kopie van de rekening, het garantiebewijs (dat u vindt in de doos) en de retourbon mee
teruggestuurd worden. Opgelet: De garantie is niet toepasbaar voor reparaties die noodzakelijk zijn
door externe oorzaken (bv. vallen, bliksem, stroomstoring, etc…), een gebruik of installatie die niet
conform is aan de specificaties van de fabrikant, een gebruik dat schadelijk is voor het normaal
functioneren van het product, commercieel of collectief gebruik en het gebruik van niet passende
randapparatuur, accessoires of consumables.
Als de reparatie niet binnen de garantie valt, dan wordt er door de constructeur een offerte
opgesteld.
Voor alle informatie over onze After Sales Service, kunt u contact opnemen met ons, van maandag
tot en met vrijdag, tussen 9 en 18 uur.
Voor informatie stuur je een mail naar This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , na ontvangst van je mail zal de dienst
After Sales Service binnen de termijn van 2 werkdagen contact met je opnemen.
De garantie van de door BRAINWORX verkochte producten is niet van toepassing voor: - de
vervanging van consumables (batterijen, lampen, zekeringen, antennes, koptelefoons, microfoons,
door opnemen of afspelen versleten koppen…),
- abnormaal of niet-conform gebruik van de producten. We raden je hierom aan de met de
producten meegeleverde gebruiksaanwijzing goed door te nemen,
- defecten gelieerd aan accessoires (voedingskabel, …),
- gebreken en gevolgen hiervan, voortkomend uit een interventie door een niet door BRAINWORX
erkende reparateur,
- gebreken en gevolgen hiervan, voortkomend uit niet-conform gebruik of niet voorzien gebruik
(professioneel, collectief gebruik...),
- gebreken en gevolgen hiervan, voortkomend uit externe oorzaken.
In alle gevallen kan BRAINWORX niet verantwoordelijk gehouden worden als een constructeur
weigert zijn garantie toe te passen.
Als de offerte geweigerd wordt, dan moeten er administratiekosten aan de constructeur voldaan
worden. Als de Klant akkoord gaat met de offerte, dan moet het bedrag van deze offerte aan
BRAINWORX overgemaakt worden.

7. Fabrieksmerken
De door BRAINWORX verkochte merken zijn beschermd onder internationaal geldende wetten en
conventies.
Als gevolg hiervan kunnen noch Klanten, noch derden de fabrieksmerken gebruiken zonder
schriftelijke toestemming vooraf; en het wordt begrepen dat accepteren van de huidige Algemene
Voorwaarden niet een zulke toestemming inhoudt.

8. Verzekering
Als dekking tegen de risico’s van verlies, diefstal of andere schade tijdens het transport van de
producten moet elke partij zijn maatregelen nemen bij haar eigen verzekeringsmaatschappij.

9. Limiet aan verantwoordelijkheid
Geen enkele verantwoordelijkheid wordt geaccepteerd voor het verlies of de beschadiging, direct of
indirect, wat de oorzaak ook moge zijn.
In geen enkel geval kan de Klant, op welke basis dan ook, een korting van enigerlei vorm
toepassen op het bedrag van de factuur voor een niet complete levering of over defecte producten.

10. Voorbehoud van eigendom
BRAINWORX heeft het voorbehoud van eigendom over de geleverde goederen tot complete
betaling van de basisprijs en de accessoires. Alle merkgoederen aanwezig in de bedrijfsruimtes van
de Klant vallen onder dit voorbehoud van eigendom, tot bewijs van complete betaling overlegd kan
worden.
Overdracht van een schuldbrief of ander waardepapier met verplichting tot betaling kan niet gelden
als betaling binnen de huidige bepaling.
Gedurende het gehele voorbehoud van eigendom zijn de risico’s die op zouden kunnen treden
gedurende de levering voor de verantwoordelijkheid van de Klant, en is ook verantwoordelijk voor
alle schade aan het materiaal, als hij zich niet hiertegen verzekert.
De Klant is eraan gehouden BRAINWORX onmiddellijk op de hoogte te brengen als uit naam van
een derde partij beslag gelegd wordt op producten die onder het voorbehoud van eigendom vallen.

11. Ontbindende voorwaarde van verkoop
Als een bestelling niet binnen de gestelde termijn betaald wordt, dan wordt de verkoop in volledig
recht ontbonden, als een berichtgeving per aangetekende brief zonder antwoord gebleven is,
waarna BRAINWORX de betreffende goederen of equivalent die aan haar geretourneerd moeten
worden direct op zal eisen, voor kosten en verantwoordelijkheid van de Klant, met vergoeding van
eventuele schade en kosten.

12. Afloop van een termijn
Als betaling van een verschuldigde som in gebreke blijft, dan kunnen alle niet voldane bedragen
per direct opgeëist worden.